Copyright (c) 2021 N. N. Yaschenko, S. V. Zhitar, E. G. Zinovjeva

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo