Copyright (c) 2020 V. M. Yurk, O. B. Zaytsev, A. V. Zaytseva, N. A. Malahova

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo