Copyright (c) 2021 I.S. Kovalev, L.K. Sadieva, O.S. Taniya, D.S. Kopchuk, G.V. Zyryanov, E.N. Ulomsky, V.L. Rusinov, O.N. Chupakhin

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo