Copyright (c) 2021 A.I. Klyndyuk, Ya.Yu. Zhuravleva, N.N. Gundilovich

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)