Copyright (c) 2021 K.Yu. Ivanova, M.V. Kuzmin, L.G. Rogozhina, A.O. Patianova, V.L. Semenov, R.I. Alexandrov

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo