Copyright (c) 2021 Alexey K. Subanakov, Evgeniy V. Kovtunets, Bair G. Bazarov, Jibzema G. Bazarova

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)