Copyright (c) 2021 T. N. Lugovitskaya, A.B. Shipovskaya, X.M. Shipenok

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)