Copyright (c) 2021 L.A. Yakovishin, V.D. Ratnikov, P.I. Bazhan, G.P. Zaitsev

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)