Determination of optimal parameters technological process of polling of copper wire with alloy POS-61

V. V. Aleksandrova, M. V. Kuzmin, A. O. Patianova, V. L. Semenov, R. I. Alexandrov

Abstract


The development of the technique for the manufacture of round copper wire coated with "tin-lead" alloy is considered. The optimal parameters such as the temperature of the "tin-lead" alloy melt, the linear speed for tinning of the wire with a round copper alloy and the diameter of the diamond die were determined. The test results of the experimental wire samples are presented.

Keywords


technological process, alloy, tin, lead, tinning, round copper wire

Full Text:

PDF

References


Semenov VL, Patyanova AO. Development of the mecha-nism of formation of factors of improvement of quality of products. Kachestvo i iinovacii v XXI veke: materialy XV Mezhdunar. nauch. prakt. konf. 2017. Cheboksary, Russia. p. 524–529.

Semenov VL. Sovremennye «instrumenty» menedzhmenta. Kachestvo i konkurentosposobnost' v XXI veke: materialy IX Vseros. nauch. prakt. konf. 2010. Cheboksary, Russia. p. 293–296.

Danilov IP, Semenov VL. Sistema kachestva predpriyatiya i ee osnovnye cherty. Kachestvo i konkurentosposobnost' v XXI veke: materialy II vseros. nauch.-prakt. konf. 2003. Cheboksary, Russia. p. 63–67.

Kuz'min MV. Ignat'ev VA, Kol'cov NI. Sintez i issledovanie zakonomernostej obrazovaniya alifaticheskih alkanolaminov i gidroksietilzameshchennyh mochevin. Vestnik Chuvashskogo Univ. 2011;3:217–226.

Nikolaeva NP, Kuz'min MV, Kol'cov NI. Sintez i issledovanie svojstv epoksiuretanov, poluchennyh psevdoforpolimernym metodom. Vestnik Kazanskogo Tekhnol Univ. 2013;16(1):136–138.

Nikolaeva NP, Kuzmin MV, Koltsov NI, inventors; Chuvash State University named after I. N. Ulyanov, assignee. Meth-od of obtaining epoxy polyurethanes. Russian Federation patent RU 2457220 C1. 2012 Jul 27.
DOI: https://doi.org/10.15826/chimtech.2022.9.2.S7

Copyright (c) 2021 V.V. Aleksandrova, M.V. Kuzmin, A.O. Patianova, V.L. Semenov, R.I. Alexandrov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice