Copyright (c) 2022 Yury I. Komolikov, Larisa V. Ermakova, Vladimir R. Khrustov, Victor D. Zhuravlev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice