Copyright (c) 2022 Evdokiya Bushueva, Evgeniy Turlo, Evgeniya Kladieva, Veronica Sulyaeva, Elizaveta Pukhova

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)