Copyright (c) 2022 Irina N. Bagryantseva, Yuri E. Kungurtsev, Valentina G. Ponomareva

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)