Copyright (c) 2023 Farit Kh. Urakaev, Natalya V. Khan, Almagul I. Niyazbayeva, Dinar N. Zharlykasimova, Mukhambetkali M. Burkitbayev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice