Copyright (c) 2014 M. S. Grishko, M. S. Zhukovsky, S. A. Beznosyuk

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo