Copyright (c) 2014 V. V. Karpov, V. A. Volkovich, I. B. Polovov, O. I. Rebrin

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo