Copyright (c) 2014 K. L. Obydennov, N. A. Golovko, Yu. Yu. Morzherin

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

ROAD logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo