Copyright (c) 2014 K. L. Obydennov, N. A. Golovko, Yu. Yu. Morzherin

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)