Copyright (c) 2014 K. V. Tatarenko, A. V. Suzdaltsev, A. P. Khramov, Yu. P. Zaikov

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo