Copyright (c) 2014 A. V. Jagovcev, N. V. Obabkov

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)