Copyright (c) 2018 Elena V. Iadrennikova, Yulia V. Leontyeva, Igor A. Mayburov

eLibrary logoeLibrary logo  DOAJ logo ERIH PLUS logo 

© Journal of Tax Reform : ISSN 2414-9497 (online), ISSN 2412-8872 (print)