Vol 1, No 1 (2015)

DOI: http://dx.doi.org/10.15826/1

Table of Contents

Administrative and managerial issues of tax reforms

Alexander Pogorletskiy, Nadezhda Bashkirova
4-24
Liudmyla Matveychuk
25-41
Yevgeny Yevstigneyev, Natalya Viktorova
42-60
Sergey Barulin, Yelena Barulina
61-75

Economic issues of tax reforms

Liudmila Lykova
76-89
Milyausha Pinskaya
90-99
Vadim Ponkratov
100-112

Sociology and psychology of taxation

Valentine Vishnevsky, Aleksandr Gurnak
113-132