Vol 1, No 1 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Administrative and managerial issues of tax reforms

Alexander I. Pogorletskiy, Nadezhda N. Bashkirova
PDF
4-24
Liudmyla A. Matvejciuk
25-41
Yevgeny N. Yevstigneyev, Natalya G. Viktorova
42-60
Sergey V. Barulin, Yelena V. Barulina
61-75

Economic issues of tax reforms

Liudmila N. Lykova
PDF
76-89
Milyausha R. Pinskaya
90-99
Vadim V. Ponkratov
PDF
100-112

Sociology and psychology of taxation

Valentine P. Vishnevsky, Aleksandr V. Gurnak
PDF
113-132