Copyright (c) 2019 Julia G. Lavrikova, Arina V. Suvorova

© R-Economy, ISSN 2412-0731