Copyright (c) 2019 Denis Yu. Fraymovich, Marina A. Gundorova, Zorislav V. Mischenko, Svetlana I. Totmyanina, Aksanat Zh. Panzabekova