Copyright (c) 2019 Denis Yu. Fraymovich, Marina A. Gundorova, Zorislav V. Mischenko, Svetlana I. Totmyanina, Aksanat Zh. Panzabekova

© R-Economy, ISSN 2412-0731