Copyright (c) 2022 Ilya V. Naumov, Sergey S. Krasnykh, Yulia S. Otmakhova

Сertificate of registration media №04-27008 от 28.04.2021
Online ISSN 2412-0731