Vol 8, Issue 3 (2021)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Reviews

Semyon Bachinin, Venera Gilemkhanova, Maria Timofeeva, Yuliya Kenzhebayeva, Andrei Yankin, Valentin A. Milichko
PDF
20210304

Articles

A. I. Klyndyuk, Ya. Yu. Zhuravleva, N. N. Gundilovich
PDF
20218301
S. Tokmeilova, E. V. Maraeva
PDF
20210302
Alexander K. Eltyshev, Nataliya P. Belskaya
PDF
20210303
A. S. Lyutina, A. A. Kataev, A. V. Rudenko, O. Yu. Tkacheva
PDF
20218306

Letters

K. Yu. Ivanova, M. V. Kuzmin, L. G. Rogozhina, A. O. Patianova, V. L. Semenov, R. I. Alexandrov
PDF
20210305