Том 25, № 3 (2021)

Содержание

МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ И АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Lyudmila Angelova, Nezabravka Genova, Stiliyana Stoyanova, Olya Surleva, Ioan-Hristian Nekov, Darya Ilieva, Andriana Surleva
P. 182-192
R. A. Zilberg, Yu. B. Teres, L. R. Zagitova, Yu. A. Yarkaeva, T. V. Berestova
P. 193-204
S. D. Tataeva, R. Z. Zeynalov, K. E. Magomedov
P. 205-211
M. V. Chervyakovskaya, S. L. Votyakov, V. S. Chervyakovskiy
P. 212-221
M. I. Tivileva, V. M. Gruznov, M. N. Baldin, A. V. Kikhtenko, I. I. Naumenko
P. 222-229
D. V. Makeeva, Polikarpova D. A., L. A. Kartsova
P. 230-240

ИНФОРМАЦИЯ

A. G. Revenko
P. 241-250