Author Details

Yemelyanov, D. N., Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod, Russian Federation

  • Vol 4, No 2 (2017) - Letters
    Tert-butyl-diphenylmethylnitroxyl radical formation with the reaction of triphenylbismuth dicrotonate and C-phenyl-N-tert-butylnitrone in benzene
    Abstract  PDF